Къур'ан-ы Керим ве изаатлы манасы

(Къырымтатарджа, 2-джи нешири, 2005)

Поиск по Корану      

Священный Коран   Содержание

Эта сура в:
Сура 81: эт-ТЕКВИИР  

Меккеде энген, 29 аеттир. Суренинъ башында кунешнинъ тююрилювинден сёз этильген ве адыны да бу ерден алгъан. Суренинъ сёз тертибинде, ичине алгъан мевзуларгъа аит анъламларны янгъыраткъан ве кучьлендирген мукеммель бир мусикъий, такълит этильмез бир аэнк бар.

Array
Бисмиляаhирраhмаанирраhиим (Рахман ве рахим олгъан Аллаhнынъ адынен).
1 Кунеш къатланып тююрильгенде,
2 Йылдызлар (къарарып) тёкюльгенде,
3 Дагълар (салланып) юрютильгенде,
4 Балалайджакъ девелер башлары бош къоюп йиберильгенде,
5 Вахший айванлар топланып, бир ерге кетирильгенде,
6 Денъизлер къайнатылгъанда,
7 Рухлар (беденлернен) бирлештирильгенде,
8-9 Тирилейин топракъкъа комюльген къызгъа, анги гунах себебинен, ольдюрильгени соралгъанда,
10 (Амеллер язылы олгъан) дефтерлер ачылгъанда,
11 Кок юзю сокюлип алынгъанда,
12-13 Джеэннем туташтырылгъанда ве дженнет якълаштырылгъанда,
14 Инсан нелер кетиргенини биледжек.
15-16 Ёкъ! Акъып кеткен, бир гъайып олуп, бир этрафны айдынлаткъан йылдызларгъа ант олсун,
17 Къарармагъа юзь туткъанда, геджеге ант олсун,
18 Агъармагъа башлагъанда, сабагъа ант олсун ки,
19-20 О (Къур'ан), шубесиз дегерли, кучлю ве Аршнынъ саиби (Аллаhнынъ) къатында итибарлы бир эльчи (Джебраил) кетирген сёздир.
21 О, о ерде итибарлы, ишанылгъан (бир эльчи)дир.
22 Аркъадашынъыз (Муhаммед) де меджнун дегильдир.
23 Ант олсун ки, оны (Джебраилни) ап-ачыкъ уфукъта корьгендир.
24 О, гъайбнынъ бильгилерини (сизден) гизлемез.
25 О лянетленген шейтаннынъ сёзю де дегильдир.
26 Ал бойле экен, не ерге бармакътасынъыз.
27-28 О, эр кес ичюн, сизден догъру ёлда юрмек истегенлер ичюн, бир огюттир.
29 Алемлернинъ Рабби Аллаh истемегендже, сиз истеп оламазсынъыз.

(Аеттеки «гъайб» сёзю – дуйгъу азаларынен идрак этилалмагъан ве факъат инанылмасы керек олгъан иман эсасларыны ичине алмакъта. Аллаh Ресулы олар акъкъында саранлыкънен давранмагъаны, яни эр анги бир шейни гизлемегени изаатлангъан).

Аят

Нет на земле ни одного живого существа (, обеспечение) пропитанием которого не взял бы на Себя Аллах…
- Худ, 6 -

Хадис

Поистине, Аллах Всевышний не смотрит ни на тела ваши, ни на ваши обличия, но смотрит Он на сердца ваши
- Муслим -